สำหรับเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าพัก>
จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย ขอให้นิสิตเข้าไป print ใบจองหอพัก และนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 2-4 ธ.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป29/11/2556
ขั้นตอนการจองหอพักแบบออนไลน์

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by nantawanpr@nu.ac.th
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร