จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพักออนไลน์นิสิตสามารถเริ่มจองหอพักออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 ธ.ค.2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พร้อม print เอกสารและชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยสาขามหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น6/10/2015
คู่มือใช้งานระบบ

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร