จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพักออนไลน์นิสิตสามารถเริ่มจองหอพักออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิ.ย.2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พร้อม print เอกสารและชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ6/10/2015
แจ้งช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูลในระบบระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูลในช่วงเวลา 12.15 น. -12.45 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในช่วงเวลาดังกล่าว6/22/2015
แจ้งห้องพักสำหรับนิสิตนิสิตหญิงตอนนี้ห้องแอร์เต็มแล้ว ให้นิสิตเลือกจองแต่ห้องพัดลม และนิสิตชายให้เลือหอพักนิสิตไทยเท่านั้นนะค่ะ6/23/2015
คู่มือใช้งานระบบ

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร