ระบบจองหอพักมหาวิทยาลัยนรเศวร
เรื่อง รายละเอียด ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพัก การชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563เริ่มจองหอพักในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. และกำหนดการชำระเงินในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.19/5/2563
** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา  มาแล้วดำเนินการดังนี้**
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร email : is@nu.ac.th