ระบบจองหอพักมหาวิทยาลัยนรเศวร
เรื่อง รายละเอียด ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565กำหนดการจองหอพักออนไลน์และการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2565 สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Dorm25/4/2565
นิสิตสามารถชำระเงินค่าหอพักผ่านระบบ Internet Banking วิธีการชำระเงินบนช่องทาง Internet Banking
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จ online ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th เมนู "พิมพ์ใบเสร็จ online"


สืบค้นรหัสนิสิต กรณีที่นิสิตยังไม่ทราบรหัส

ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร email : is@nu.ac.th