ระบบจองหอพักมหาวิทยาลัยนรเศวร
เรื่อง รายละเอียด ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพัก การชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 25641.กำหนดการจองหอพักออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. 2.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิตระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ เค้าเตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และผ่านทาง internet banking 3. กำหนดการพิมพ์เอกสารหลักฐานการจองหอพักออนไลน์ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.18/5/2564
การพิมพ์ใบเสร็จ onlineการ "พิมพ์ใบเสร็จ online" นิสิตยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ณ ตอนนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งวันให้ทราบอีกที 10/6/2564
นิสิตสามารถชำระเงินค่าหอพักผ่านระบบ Internet Banking วิธีการชำระเงินบนช่องทาง Internet Banking
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จ online ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th เมนู "พิมพ์ใบเสร็จ online"

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา  มาแล้วดำเนินการดังนี้**สืบค้นรหัสนิสิต กรณีที่นิสิตยังไม่ทราบรหัส

ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

พัฒนาโดย งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร email : is@nu.ac.th