จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561นิสิตประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดำเนินการจองหอพักออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. และนำใบจองหอพักไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 25616/4/2018
แจ้งนิสิตหญิงและนิสิตชายประจำปีการศึกษา 2561เนื่องจากตอนนี้หอพักนิสิตหญิงและนิสิตชายห้องปรับอากาศเต็มแล้ว จะเหลือแต่ห้องพัดลม.....ขอความกรุณาให้นิสิตหญิงและนิสิตชายทุกคนเลือกห้องพัดลมเท่านั้นค่ะ7/18/2018
คู่มือใช้งานระบบ

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2560 มาแล้วดำเนินการดังนี้  **
ดำเนินการสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตรวจสอบรหัสนิสิต
ดำเนินการตรวจสอบรหัสนิสิต


รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร