จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพักออนไลน์นิสิตสามารถเริ่มจองหอพักออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.59 เวลา 13.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา 16.30 น. พร้อม print เอกสารและชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศไทย6/14/2016
แจ้งนิสิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการจองออนไลน์ นิสิตที่ยังไม่ดำเนินการจองออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 มิ.ย.2559 ให้นิสิตมาดำเนินการจองหอพักได้ในวันรายงานตัวในวันที่ 2-5 ก.ค.2559 พร้อมชำระเงินได้เลย6/30/2016
คู่มือใช้งานระบบ

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2558 มาแล้วดำเนินการดังนี้  **
ดำเนินการสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร