จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
เรื่องกำหนดการจองหอพัก (รับรอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2560นิสิตชั้นปีที่ 1 (รับรอบ 3) นิสิตสามารถจองหอพักและชำระเงินได้ในวันที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน วันที่ 6 สิงหาคม 2560 8/3/2017
ประกาศแจ้งห้องพักนิสิตสำรอง ปีการศึกษา 2560แจ้งนิสิตทุกคนให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตสำรองได้ที่เว็บไซต์หอพัก www.nudorm.nu.ac.th วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.8/3/2017
คู่มือใช้งานระบบ

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2559 มาแล้วดำเนินการดังนี้  **
ดำเนินการสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

แบบฟอร์มใบจองชุดพิธีการ (หญิง) แบบฟอร์มใบจองชุดพิธีการ (ชาย)
คลิก คลิก

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร