จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
การชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (คณะศึกษาศาสตร์) ดำเนินการปริ้นใบจองหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 และนำใบจองหอพักไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น 12/6/2017
คู่มือใช้งานระบบ

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2559 มาแล้วดำเนินการดังนี้  **
ดำเนินการสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

แบบฟอร์มใบจองชุดพิธีการ (หญิง) แบบฟอร์มใบจองชุดพิธีการ (ชาย)
คลิก คลิก

รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร