จองหอพัก (สำหรับนิสิต)

เรื่อง
รายละเอียด
ประกาศวันที่
กำหนดการจองหอพัก ประจำปีการศึกษา 25621.นิสิตดำเนินการจองหอพักออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. และให้นิสิตพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมดและนำใบจองหอพักไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย.625/13/2019
ประกาศรายชื่อนิสิตสำรองชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2562นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.nudorm.nu.ac.th6/14/2019
คู่มือใช้งานระบบ

** ประกาศสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรปีการศึกษา 2561 มาแล้วดำเนินการดังนี้  **
ดำเนินการสำหรับนิสิตที่เคยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตรวจสอบรหัสนิสิต
ดำเนินการตรวจสอบรหัสนิสิต


รายการ ประเภทห้องพัดลม ประเภทห้องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท ชำระเงินทุกสิ้นเดือนหรือวันปิดภาคการศึกษา
หากชำระเกินวันที่ 7 ของทุกเดือนจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100 บาท
บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี


ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1286 - 89 ในวันเวลาราชการ

Developed by Information System Development Department
งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร